Badania pojazdów
Przyjęte założenia do oferty:
 • pomiar realizowany jest na terenie kraju,
 • punkt pomiarowy: przekrój jezdni w którym dokonywany jest pomiar przy jednorazowym ustawieniu mikrofonu pomiarowego, po jednej stronie jezdni,
 • pomiar realizowany na wysokości 4m jednym mikrofonem w linii zabudowań lub w odległości od jezdni stosownie do warunków pomiarowych,
 • pomiar potoków ruchu z podziałem na kategorie pojazdów i kierunek ruchu.

Prowadzimy badania pojazdów

Przedstawiamy wariantową ofertę na wykonanie pomiarów hałasu w oparciu o wytyczne z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 października 2007 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 192, poz.1392).

 • Testy drogowe intensywnego przyspieszania i hamowania ze startu zatrzymanego
 • Wykonanie badań testów drogowych intensywnego przyspieszania i hamowania ze startu zatrzymanego na nawierzchni bitumicznej oraz badania szorstkości nawierzchni drogowych z wykorzystaniem wahadła angielskiego wraz z pomiarami warunków środowiskowych i cech opon. Opracowanie obejmować będzie wykonanie raportu z badań wraz z graficznym i tabelarycznym przedstawieniem wyników.

 • Pomiar oddziaływania drogi na pojazd i komfort jazdy
  • Badanie poziomu hałasu generowanego poprzez przejazd pojazdu przy prędkościach 50, 70 i 90 km/h na wytypowanych odcinkach dróg zbudowanych z nawierzchni asfaltowej i betonowej w różnych technologiach:
   • Pomiar wewnątrz pojazdu.
  • Badanie poziomu drgań generowanego poprzez przejazd pojazdu przy prędkościach 50, 70 i 90 km/h na wytypowanych odcinkach dróg zbudowanych z nawierzchni asfaltowej i betonowej w różnych technologiach:
   • dwa koła:
    • wpływ na sterowność pojazdem na nawierzchni suchej, mokrej, pokrytej śniegiem,
    • wpływ na drogę hamowania na nawierzchni suchej, mokrej, pokrytej śniegiem
 • System pomiarowy będzie złożony z następujących komponentów:
  • Koła pomiarowe (2 koła elektronika),
  • Modułu GPS do kalkulacji położenia / prędkości samochodu,
  • Trójosiowego czujnika przyspieszeń (akcelerometru)
  • Dwóch mikrofonów do pomiaru natężenia hałasu (jeden wewnątrz pojazdu, jeden na zewnątrz w pobliżu koła),
  • Dwóch kamer do obserwacji drogi (wykrywania zmian nawierzchni, jej uszkodzeń itp.)
  • System akwizycji danych gromadzący dane z wszystkich w/w urządzeń z zachowaniem synchronizacji.